تاجیکستان

تاجیکستان

مدارک لازم : اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس + مشخصات فردی + تسویه کامل
دانشجویی : اسکن کارت دانشجویی + اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه
تجاری : اصل قرارداد با شرکت مربوطه