هواپیمایی عمان "WY"

هواپیمایی عمان "WY"

آدرس دفتر مرکزی تهران : خیابان ولیعصر،بلوار اسفندیار،پلاک 30
تلفن دفتر مرکزی : 87111555-009821
فکس دفتر مرکزی : 87111556-009821
http://www.omanair.com