هواپیمایی قطری "QR"

هواپیمایی قطری "QR"

آدرس مرکزی تهران :خیابان ولیعصر،روبروی پارک ملت ،برج سایه طبقه 2
تلفن دفتر مرکزی : 75925-009821
http://www.qatarairways.com